دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده محیط زیست و انرژی
معرفی

مشخصات فردی

نام : مریم   رباطی

دانلود فایل رزومهResume

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

سوابق اجرایی

عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

محل خدمت : دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : عضو و گروه محیط زیست

نوع همکاری : تمام وقت

مریم رباطی

مریم رباطی

محل خدمت:   دانشکده محیط زیست و انرژی

مرتبه علمی : استادیار

^